fbpx

Nagradna igra

OB ROJSTNEM DNEVU AGENCIJE ŽELIMO NAŠIM POTNIKOM PODARITI DARILO OSVOJI BREZPLAČNO POTOVANJE PO LASTNI IZBIRI
  1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je agencija »Potuj z Lidijo ™«, Lidija Okleščen, Propet s. p., Cesta v Zeleni log 21, Ljubljana

  1. Potek nagradne igre, pogoji sodelovanja

V žrebu nagradne igre sodelujejo potniki, ki so ali bodo kupili aranžma potovanja iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™« do 20.12.2023 in podali svoje soglasje za sodelovanje v nagradni igri po elektronski pošti na naslov potujzlidijo@gmail.com.

Zaposleni v agenciji in njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do sodelovanja v nagradni igri.

  1. Nagrade

Glavna nagrada 1: brezplačen aranžma potovanja po lastni izbiri iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™«, (v aranžma ni vključena letalska vozovnica);

Nagrada 2: Kupon v vrednosti 300,00 evro, ki ga dobitnik nagrade vnovči na izbranem potovanju iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™«;

Nagrada 3: Kupon v vrednosti 150,00 evro, ki ga dobitnik nagrade vnovči na izbranem potovanju iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™«;

Nagrada 4: Kupon v vrednosti 100,00 evro, ki ga dobitnik nagrade vnovči na izbranem potovanju iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™«;

Nagrada 5: Kupon v vrednosti 50,00 evro, ki ga dobitnik nagrade vnovči na izbranem potovanju iz ponudbe agencije »Potuj z Lidijo ™«;

  1. Žrebanje nagrad

Nagradna igra bo potekala do vključno 20.12.2023. Nagrajenci bodo izžrebani 23.12.2023 ob 20:00 uri. Žrebanje bo potekalo javno preko FB profila »Potuj z Lidijo«. Rezultati žrebanja bodo dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

  1. Obveščanje nagrajencev, prevzem nagrad

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju osebno obvesti po elektronski pošti. Prejemniki nagrad prejmejo nagrade v obliki nagradnega kupona po pošti, najkasneje v roku 30 dni od datuma žrebanja.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Rok za uveljavitev nagrade je 31.12.2024. Nagrada se ne more uveljavljati za prvo zakupljeno potovanje, temveč za eno od naslednjih potovanj naše agencije.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z Zdoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost presega 42,00 evro (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračun znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 evro, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

  1. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki navedeni v 2. in 4. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

Organizator vse osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve obveznosti nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS in EU, razen v obsegu, ki je določen v teh pravilih.

Glede na to, da bodo nagrajenci (katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 evro) v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanci, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v obsegu, ki je določen v teh splošnih pogojih.

  1. Omejitev odgovornosti

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, nit ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.

  1. Dokončne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.potujzlidijo.si

Organizator si pridružuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.potujzlidijo.si

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 5.10.2023

Organizator nagradne igre

Lidija Okleščen, Propet s. p.

»Potuj z Lidijo ™«