fbpx

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA

 1. KATALOG O TURISTIČNIH ARANŽMAJIH

Katalog, prospekt ali drugo reklamno gradivo o turističnih aranžmajih, ki ga organizator ponuja potrošniku, mora biti napisan razumljivo ter mora vsebovati točne podatke o ceni in ustrezne informacije o:

 • Namembnem kraju potovanja, načinu, in vrsti prevoza, ki se uporablja;
 • Vrsti in kraju nastanitve, njeni lokaciji, turistični kategoriji, ki jo priznava država, v kateri se nudi storitev, stopnji kakovosti nastanitve in njenih glavnih značilnostih;
 • Številu obrokov;
 • Programu potovanja;
 • Potnih listinah in morebitnih zahtevah za vizume in zdravstvene formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja;
 • O denarnem znesku ali odstotku cene, ki jjo je potrebno plačati ob rezervaciji in časovnih rokih za plačilo razlike;
 • O najmanjšem potrebnem številu oseb za izvedbo turističnega aranžmaja in skrajnem roku za obvestitev ob morebitni odpovedi.

Posamezne podrobnosti, navedene v reklamnem gradivu, organizatorja potovanja zavezuje, razen kadar:

 • So spremembe pred sklenitvijo pogodbe potrošniku pisno posredovane, na kar mora
 • Sta se o spremembah pogodbenistraniki sporazumno dogovorili pozneje.
 1. PRIJAVA, POGODBA IN PLAČILO

Potnik (v nadaljevanju potrošnik) se prijavi na turistični paket, ki ga organizira agencija Propet, Lidija Okleščen s.p. (v nadaljevanju organizator) izključno preko spletne strani »www.potujzlidijo.si« ali po elektronski pošti »potujzlidijo@gmail.com«.  Ob prijavi organizator in potrošnik skleneta pogodbo o izbranem turističnem paketu, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju. Potrdilo mora vsebovati:

 • Kraj in datum izdaje potrdila;
 • Ime in naslov organizatorja potovanja;
 • Ime in priimek potrošnika;
 • Namembni kraj potovanja in dneve bivanja;
 • Kraj in dan začetka in konca potovanja ter ura in kraj odhoda in vrnitve;
 • Podatke o načinu, vrsti, kakovosti in ceni prevoza ter voznem redu;
 • Podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve;
 • Podatke o tipu in turistični kategoriji namestitvenega objekta;
 • Število in urnik obrokov (npr. polni penzion, pol penzion, zajtrk);
 • Posebne želje, ki jih je potrošnik ob prijavi sporočil organizatorju potovanja in jih je ta sprejel;
 • Natančen program potovanja;
 • Skupno ceno za skupek storitev, ki sestavljajo turistični aranžma in so vključene v ceno;
 • Možnost spremembe cene, če obstaja, navzgor in navzdol po sklenitvi pogodbe ter način izračuna spremembe;
 • Navedbo taks ali pristojbin za storitve;
 • Dinamiko plačil in način plačila;
 • Ali je pogoj za izvedbo turističnega aranžmaja najmanjše število oseb in rok za obvestitev potrošnika ob morebitni odpovedi potovanja, ki ne sme biti krajši od sedem dni pred predvidenim datumom začetka potovanja;
 • Pogoje, pod katerim lahko potrošnik odstopi od pogodbe;
 • Rok za pritožbo po končanem potovanju zaradi napak pri izpolnitvi, nepravilni ali nepopolni izpolnitvi pogodbe;
 • Rok za pritožbo po končanem potovanju zaradi napak pri izpolnitvi, nepravilni ali nepopolni izpolnitvi pogodbe;
 • Če je potrebno, podatke o mejnih in carinskih formalnostih, zdravstvenih, denarnih ali upravnih predpisih in druge koristne podatke;
 • Podatke o zavarovanju, ki ga je potrošnik sklenil s posredovanjem organizatorja potovanja;
 • Opozorilo potrošniku o njegovi obveznosti iz prvega odstavka 57. e člena ZVPot

Če je pred izdajo potrdila o potovanju organizator potrošniku izročil program potovanja, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka, se v potrdilu o potovanju lahko sklicuje na ta program.

Obstoj in veljavnost pogodbe o organiziranju potovanja nista odvisna od potrdila o potovanju in njegove vsebine. Vendar za vso škodo, nastalo potrošniku, ki mu ni bilo izdano potrdilo ali pa potrdilo ni bilo pravilno, odgovarja organizator potovanja. Šteje se, da je pravilno tisto, kar je zapisano v potrdilu, dokler se ne dokaže nasprotno.

Organizator potovanja mora potrošniku v primernem času pred sklenitvijo pogodbe o organiziranju potovanja zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu splošne informacije o potnih listinah in vizumih, še posebej o času za njihovo pridobitev ter informacije o zdravstvenih formalnostih, ki se zahtevajo za potovanje in bivanje v namembnem kraju.

Organizator potovanja mora potrošniku v primernem času pred sklenitvijo pogodbe o organiziranju potovanja zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu splošne informacije o potnih listinah in vizumih, še posebej o času za njihovo pridobitev ter informacije o zdravstvenih formalnostih, ki se zahtevajo za potovanje in bivanje v namembnem kraju.

Potrošnik s podpisom pogodbe potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji organizatorja. Ob prijavi več oseb mora prijavitelj zagotoviti podpise vseh potnikov na prijavnici. Če tega ne zagotovi, prijavitelj sam jamči za pogodbene obveznosti ostalih prijavljenih potnikov in jih v njihovem imenu tudi sprejema. Če bi se izkazalo, da za to nima ustreznega pooblastila, samostojno jamči za vse posledice, ki iz tega izhajajo.

Ob prijavi je potrošnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente za vse potnike, ki jih prijavlja, ki jih organizator potrebuje za izvedbo turističnega paketa ter plačati zahtevano akontacijo v višini, ki je navedena v programu. Preostali del vrednosti aranžmaja potrošnik plača do zahtevanega roka pred potovanjem, ki je naveden v programu. V kolikor tega ne stori, se šteje, da odstopa od potovanja.

V primeru, če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je sam odgovoren za vse posledice in stroške, ki bi utegnili nastati zaradi napačnih ali ne celovitih podatkov.

Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe ne sme zvišati cene razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni.

Organizator potovanja sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže osem odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora organizator potovanja potrošniku vrniti vplačani znesek.

Letalske karte in prevoz do/z letališča potnik po prejetem predračunu plača zunanjemu partnerju, ki je dolžan poiskati ugodne letalske karte in prevoznika do/z letališča. Pravno formalne obveznosti in pravice iz nakupa letalske karte in plačila prevoza do/z letališča so med potrošnikom in agencijo, ki karto izda, oziroma potrošnik plača.

S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja zavezuje, da bo potrošniku zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični aranžma, potrošnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno.

Prijava na potovanje je potrjena, ko potrošnik prejme v podpis pogodbo in v dogovorjenem roku plača akontacijo ter na svoj elektronski naslov prejme potrditev. Potovanje je potrošniku zagotovljeno, ko v zahtevanem roku v celoti plača skupno ceno aranžmaja.

 1. DOPLAČILA

Storitve, ki niso vštete v osnovno ceno turističnega paketa, potrošnik lahko naroči in plača posebej.

Posebne storitve, kot je na primer enoposteljna soba, potrošnik doplača ob prijavi.

Dodatne storitve, kot so na primer fakultativni izleti, dodatni možni ogledi znamenitosti z vstopninami in podobno, potrošnik doplača na prodajnem mestu, če so storitve opredeljene na programu potovanja, lahko pa tudi vodji v ustrezni valuti, v kraju kjer je storitev opravljena.

 1. CENA

Cena turističnega paketa je določena v programu. Sestavljena je iz dveh delov; cene aranžmaja in cene letalske karte ter prevozom do/z letališča, če se prevoz organizira. Znesek aranžmaja potnik plača v dveh delih. V programu določeno akontacijo v dogovorjenem roku, s katero se plačujejo rezervacije in stroške organizacije in spremstva. Preostali del vrednosti aranžmaja potnik plača do zahtevanega roka pred potovanjem, ki je naveden v programu.

Organizator lahko v programu določi dve ceni turističnega paketa, ki sta odvisni od števila prijavljenih potnikov. Potrošnik se prijavi po nižji ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno, ki je predvidena za primer, če bi se za potovanje prijavilo manjše število potnikov. O spremenjenih pogojih organizator potrošnika obvesti 7 dni pred odhodom. Potrošnik zaradi nastopa pogoja za zvišanje cene po tem odstavku, ne more odstopiti od pogodbe.

 1. POTNI DOKUMENTI TER CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potrošnik, ki se prijavi na turistični paket za potovanje izven Evropske unije, mora imeti veljaven osebni dokument veljaven minimalno 6 mesecev pred iztekom veljavnosti ter urejeno vizo, če jo država, v katero potuje, zahteva.

V primeru, da potnik potrebuje vizum, ga ureja sam, pri tem pa mu, če želi organizator nudi ustrezno pomoč, vendar ne prevzema odgovornosti za pridobitev vizuma.

Organizator potovanja v države, kjer slovenski državljani potrebujejo vizum, le-te označi na ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potrošnik dolžan ob prijavi navesti potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja.

Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih osebnih dokumentih, ki so jih udeleženci turističnega paketa dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, imeti s seboj na potovanju. V primeru, da napačno sporočeni podatki povzročijo kakršno koli zamudo, dodatne stroške ali prekinitev turističnega paketa, za posledice in stroške odgovarja potrošnik sam. Organizator potnika v tem primeru ni dolžan pripeljati nazaj na odhodno mesto.

Potrošnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter predpise o veljavnosti osebnih dokumentov.

 1. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA TURISTIČNEGA PAKETA

Potrošnik lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Potrošnik ima pravico v roku 14 dni po sklenjeni pogodbi odstopiti od pogodbe brez razloga. Če potrošnik odstopi od pogodbe pred začetkom potovanja v primernem roku, ki je odvisen od vrste aranžmaja (pravočasen odstop), ima organizator potovanja pravico do povračila administrativnih stroškov.

Pri nepravočasnem odstopu od pogodbe lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika kot povračilo določen odstotek dogovorjene cene, ki mora biti sorazmeren s preostalim časom do začetka potovanja in ekonomsko upravičen:

 • Več kot 30 dni pred odhodom 20 % cene paketa
 • 29 do 22 dni pred odhodom 30 % cene paketa
 • 21 do 16 dni pred odhodom 50 % cene paketa
 • 15 do 8 dni pred odhodom 80 % cene paketa
 • 7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljene storitve 100 % cena aranžmaja
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cena aranžmaja

Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora organizatorju potovanja povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Potrošnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime, število potnikov, datum namestitev pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega paketa. V primeru spremembe zaračuna organizator potrošniku administrativne stroške.

V primeru, da potrošnik odpove turistični paket oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe ter ima za to ustrezna dokazila, ima organizator pravico do povračila vseh že nastalih stroškov. Razliko organizator vrne potniku.

Če potrošnik med koriščenjem turističnega paketa na lastno željo pisno odstopi od turističnega  ali od dela paketa, ob vrnitvi nima pravice do povračila neizkoriščene vrednosti turističnega paketa ali njegovega dela.

Organizator ali njegova pooblaščena oseba lahko zavrneta osebo, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih substanc, predvsem kadar ocenita, da bi potrošnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe in drugih ali onemogočal izvedbo programa. V tem primeru se šteje, da je potrošnik odpovedal turistični paket na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Potnik je organizatorju dolžan povrniti vso škodo, ki jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja turističnega paketa povzroči pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc ali iz katerega drugega razloga.

 1. ZAVAROVANJE POTOVANJ V TUJINO IN ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNIH POTOVANJ

Potrošnik lahko ob prijavi na potovanje pri organizatorju sklene zavarovanje potovanja v tujino in zavarovanje odpovedi turističnega potovanja. Zavarovanje v imenu potrošnika uredi organizator pri zavarovalnici Triglav s katero ima organizator sklenjeno pogodbo za sklepanje zavarovanj. Višina zavarovanje se sklene v skladu s pogoji in premijskim cenikom zavarovalnice Triglav, katerega potrošnik prejme pred sklenitvijo zavarovanja.

 1. ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi turističnega paketa, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, če se zanj ne prijavi potrebno število potnikov, določeno v programu. Organizator potnike o odpovedi obvesti najmanj:

 • 20 dni pred začetkom potovanja, če bi le-to trajalo več kot šest dni,
 • 7 dni pred začetkom potovanja, če bi le-to trajalo od dva do šest dni,
 • 2 dni pred začetkom potovanja, če bi le-ti trajalo manj kot dva dni;

Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo mora organizator potrošniku nemudoma vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

Ravno tako si organizator pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem turističnega paketa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno pričakovati (na primer zaprtje države zaradi epidemije, stavke pri organizatorju potovanja ali tretjih osebah), odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda prevoznika ali nastopa višje sile ter pravice do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (novi vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom turističnega paketa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitev v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

Če organizator odpove turistični paket, ima potnik pravico do povračila celotne kupnine.

Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, mora o tem čim prej obvestiti potrošnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanj.

Če potrošnik zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe ali organizator potovanja odpove potovanje pred dogovorjenim datumom odhoda iz katerega koli razloga, ki ni po krivdi potrošnika, in razlog za odpoved potovanja niso okoliščine iz prvega in tretjega odstavka, lahko potrošnik zahteva vračilo vplačanega zneska ali pa sprejme nadomestni turistični aranžma enake ali višje kakovosti, če ga ima organizator na voljo v svoji ponudbi. Če potrošnik sprejme ponudbo nadomestnega turističnega aranžmaja nižje kakovosti, mu mora organizator potovanja povrniti razliko v ceni.

Če organizator potovanja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, vendar mora ukreniti vse, kar je potrebno za zavarovanje interesov potrošnika. Če je bil v potrdilu ali pogodbi o potovanju določen prevoz v kraj začetka potovanja, ga mora organizator potovanja potrošniku zagotoviti. Namesto tega mu lahko zagotovi ustrezen prevoz v drug kraj, če potrošnik s tem soglaša.

Organizator potovanja sme spremeniti program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem le zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogle pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa mora potrošnika pisno obvestiti takoj, ko so nastopile izredne okoliščine, in navesti razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, krije organizator potovanja, zmanjšanje stroškov pa gre v korist potrošnika.

Organizator potovanja sme pod pogoji iz prejšnjega odstavka dogovorjeno nastanitev zamenjati samo za nastanitev v objektu iste kategorije ali objektu višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Morebitne dodatne stroške zaradi razlike v ceni krije organizator potovanja.

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potrošniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potrošnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

Potrošnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani;

Potrošnik nima pravice do povračila stroškov nakupa letalske karte in/ali prevoza na dotično letališče odhoda/prihoda, ki jih je vplačal pri zunanjem partnerju organizatorja. Pravno formalne obveznosti in pravice iz nakupa letalske karte in plačila prevoza do/z letališča odhoda/prihoda so med potnikom in agencijo, ki karto izda, oz. potrošnik plača.

 1. REKLAMACIJE

Potrošnik mora na kraju samem v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, vodniku ali spremljevalcu, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oz. prodajalca če obstaja (predstavniku organizatorja) pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi in za katero želi podati reklamacijo. Ob morebitni pritožbi mora predstavnik organizatorja v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti. Organizator in potrošnik, ki meni, da je prišlo do napake, sestavita zapisnik, ki ga podpišeta in je podlaga pri nadaljnjem postopku reklamacije.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik vloži pisno reklamacijo v 60 dneh po končanem turističnem aranžmaju. Če potnik zamudi zakonsko določen rok, organizator reklamacije ne obravnava.

Brez pisne reklamacije ter zapisnika organizator ne obravnava zahtevkov za znižanje cene ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Če potnik na napako, ki bi jo bilo možno odpraviti na kraju samem, ne opozori na kraju samem, ne more vložiti reklamacije naknadno pri organizatorju.

Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe turističnega paketa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima organizator pravico do odpovedi turističnega paketa ali spremembe programa turističnega paketa.

Organizator ali lokalni predstavnik organizatorja, mora potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti. Vsak potnik si je dolžan sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

 1. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže in velikosti, ki jo določa posamezni prevoznik, je brezplačen. Propet, Lidija Okleščen s.p. kot organizator turističnega paketa ne odgovarja za krajo prtljage pri prevozu, na poti in v hotelu.

 1. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem pa se za nasvete in pomoč obrne na vodnika oz. spremljevalca.

 1. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (št. zvezdic oz. kategorija objekta) navedene v katalogih ali programih organizatorja  so lokalne oz. nacionalne kategorije in ne kategorije organizatorja.

 1. POSAMEZNA PRIJAVA ZA NAMESTITEV V ENO ALI DVOPOSTELJNI

     SOBI

Potnik, ki potuje sam, je dolžan doplačati ceno enoposteljne sobe. V primeru, da potnik, ki potuje sam izrazi željo, da bi delil sobo, lahko prepusti organizatorju, da mu poskuša najti potnika na istem turističnem paketu, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezni prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da organizator najde potnika, ki bi delil sobo, se potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se vplačano doplačilo enoposteljne sobe obračuna pri končnem plačilu turističnega paketa.

 1. POTOVANJE Z OTROKI

Pogoji in višina popusta so določeni v posameznem programu turističnega paketa in se priznavajo samo v primeru, da otroci delijo posteljo s starši ali spijo na dodatni postelji v sobi staršev. V primeru, da otroci spijo samostojno v svoji sobi, popust za otroke ne velja, oziroma samo v primeru, če tako določi organizator.  V kolikor v programu niso predvideni popusti, turistični paket ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tujo državo, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega paketa.

 1. UPORABA PODATKOV

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov v okviru dejavnosti turistične agencije, ki je dostopna na www.potujzlidijo.si.

 1. OPOZORILO

Splošni pogoji in navodila za turistične pakete so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom pogodbe skleneta Propet, Lidija Okleščen s.p. in potrošnik, ki se prijavlja na določen turistični paket.

Splošni pogoji veljajo le za turistične pakete, ki jih organizira Propet, Lidija Okleščen s.p. Pod pojmom turistični paket označujemo potovalne storitve po programu.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dne 17.11.2021.

Ljubljana, 17.11.2021

Direktorica: Lidija Okleščen